Informació a les famílies

 

ADMISSIÓ / ADMISIÓN

Formació Professional Bàsica /Formación Profesional Básica

  • Vídeos informatius del Departament d'Orientació 2020

- FPB

PMAR 3r

 

ENQÜESTES / ENCUESTAS

Conteste a la següent breu ENQUESTA sobre les ACTIVITATS ESPORTIVES A L'IES LA MALLADETA FORA D'HORARI LECTIU.    /   Conteste a la siguiente breve ENCUESTA sobre las ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IES LA MALLADETA FUERA DEL HORARIO LECTIVO.

Molts gràcies /Muchas gracias.

 

INFORMACIÓ GENERAL /INFORMACIÓN GENERAL

En aquesta secció afegirem informació d'interés als pares, mares i tutors legals dels nostres alumnes, entre altres, informació sobre els llibres de text per a cada curs escolar, dates de reunions amb tutors, dia de lliurament de notes, horari especial de dia de fi de trimestre i altra informació interna sobre el centre.

Trobaran també un apartat amb informació que ens arriba de Conselleria d'Educació, el nostre ajuntament i altres institucions que considerem que els pot ser útil i/o interessant.

Aprofitem per informar-los que les matemàtiques de 3r de l'ESO, la Formació Professional Bàsica així com els cicles de grau Mitjà i Grau Superior de Formació professional ordinària i dual al nostre centre estan cofinançats pel Fons Social Europeu. Trobaran més informació sobre el Fons Social Europeu en la pàgina de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Finalment, els animem a col·laborar en la millora del nostre centre i el progrés dels seus fills/es participant en la vida del centre, per exemple, votant en les eleccions a Consell Escolar, assistint a reunions, involucrant-se en activitats del centre, opinant en enquestes, fent ús de la bústia, etc.

Són benvinguts a suggerir idees, plantejar dubtes, aportar coneixement i/o experiència, sol·licitar ajuda o informar sobre necessitats.

...........................................................................................................................................................

En esta sección añadiremos información de interés a los padres, madres y tutores legales de nuestros alumnos, como información sobre los libros de texto para cada curso escolar, fechas de reuniones con tutores, día de entrega de notas, horario especial de día de fin de trimestre y otra información interna sobre el centro.

Encontrarán también un apartado con información que nos llega de Conselleria de Educación, nuestro ayuntamiento y otras instituciones que consideramos que les puede ser útil y/o interesante.

Aprovechamos para informarles que las matemáticas de 3r de la ESO, la Formación Profesional Básica así como los ciclos de grado Medio y Grado Superior de Formación profesional ordinaria y dual de nuestro centro están cofinanzados por el Fondo Social Europeo. Encontrarán más información sobre el Fondo Social Europeo en la página de Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

Finalmente, los animamos a colaborar en la mejora de nuestro centro y el progreso de sus hijos/as participando en la vida del centro, por ejemplo, votando en las elecciones a Consejo Escolar, asistiendo a reuniones, involucrándose en actividades del centro, opinando en encuestas, haciendo uso del buzón, etc.

Son bienvenidos a sugerir ideas, plantear dudas, aportar conocimiento y/o experiencia, solicitar ayuda o informar sobre necesidades.