Prova homologada de llengües estrangeres

Proves homologades d’idiomes estrangers 2017-18

Com tots els cursos, els alumnes que tinguen, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i estiguen matriculats en aquest centre en ensenyances d’Educació Secundària o Formació Professional, poden fer en aquest centre unes proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Bàsic d’Anglés o Francés.

Calendari

Quan?

Què i On?

11-12 al 15-12

Presentació de sol·licituds a Secretaria

19/12/16

Publicarem la llista provisional d’alumnes admesos i el termini d’esmena de sol·licituds (10 dies hàbils després de la publicació)

17 de gener

Publicarem llistes definitives i l’estructura dels exercicis corresponents a cada una de les destreses que componen la prova, els criteris d'avaluació, els materials necessaris per a la realització de la prova i la data i hora de realització de la prova homologada per a cada idioma

Anglés: 15 de febrer

Francés: 19 de febrer

Realització de la prova al centre on es troba matriculat

Abans del 10 de març

Publicarem les qualificacions dels alumnes

Un cop publicats els resultats de la prova, es pot reclamar segons disposa la normativa vigent: dins dels tres dies hàbils següents a la publicació dels resultats. El director pot confirmar o modificar els resultats. Si persisteix la reclamació, durant els tres dies següents es podrà demanar per escrit que s’eleve a la Direcció Territorial.

 

Estructura i avaluació de la prova

La prova serà administrada i avaluada per tots els professors cada un dels departaments d’idiomes estrangers, seguint les especificacions dictades per la conselleria. El seu contingut tindrà com a referència el nivell A2 del Consell d’Europa.

La prova s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO). Per superar la prova caldrà obtindre, almenys, el 60% de la puntuació total possible en cada una de les quatre destreses. Al percentatge obtingut en cada destresa de la prova s'hi sumarà un 10% només en el cas que l’alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 7 en l’idioma estranger objecte de la prova el curs immediatament anterior al de la celebració de la mencionada prova. La qualificació final de les proves s'expressarà en els termes Apte o No apte.

 

Realització dels exercicis

L’alumne ha de dur a la prova:

a) Original de document nacional d’identitat (DNI) o de número d'identificació d'estranger (NIE),

b) Còpia de la sol·licitud de participació en la prova, segellada com cal pel centre.

 

 Més informació a http://www.ceice.gva.es/va/web/idiomas/pruebas-homologadas